Cách dùng Unless, cách chuyển từ IF sang Unless

Hướng dẫn cách dùng unless trong một vài trường hợp cơ bản của Tiếng Anh. Cách phân biệt khi nào dùng unless và khi nào dùng if not bởi vì 2 từ này đồng nghĩa nhau. Tìm hiểu ngay trong bài học bên dưới nhé.

Nội dung bài viết

Cách dùng Unless

Unless có nghĩa là “nếu…không” thông thường xuất hiện nhiều nhất trong các câu điều kiện hoặc đưa ra ý kiến nào đó. Unless đồng nghĩa với If not nhưng cách dùng có một số điểm cần mà học sinh cần chú ý.

Các trường hợp dùng Unless

DÙNG

– Câu điều kiện với trường hợp có thể xảy ra trong hiện tại và tương lai (câu điều kiện loại 1).

Ex: You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.

– Đưa ra ý kiến, đề xuất sau khi đã suy nghĩ lại.

Ex: You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.

– Unless dùng với cả 3 loại câu điều kiện gồm loại I, II và III.

Ex: Unless my mother was very sick, she would be at work.

(Trừ phi mẹ tôi bị ốm, bà ấy vẫn đi làm)

– Unless được sử dụng trong câu điều kiện thay cho If not.

Ex: My father will injure his health soon unless he stops smoking.

(Bố tôi sẽ bị bệnh sớm trừ phi ông ấy dừng hút thuốc)

= My father will injure his health soon if he doesn’t stop smoking.

(Bố tôi sẽ bị bệnh sớm nếu ông ấy không dừng hút thuốc)

KHÔNG DÙNG

– Không dùng unless trong các câu hỏi, phải thay thế bằng if not. (What will happen if I do not go to school tomorrow?)

– Không dùng unless đi cùng would trong câu điều kiện loại 2.

– Không dùng unless đi cùng với would have trong câu điều kiện loại 3.

Xem thêm >>>Cấu trúc Unless (If not): Cách dùng và bài tập

 

Cách chuyển đổi từ If sang Unless

Chuyển từ if sang unless xuất hiện rất nhiều trong bài tập viết lại câu với unless. Để thực hiện viết lại câu đúng các em xem vài ví dụ dưới đây.

Đối với IF câu khẳng định => Unless Khẳng định (động từ ở mệnh đề chính sẽ được chuyển sang phủ định).

Đối với IF câu phủ định => Unless Khẳng định (mệnh đề chính sẽ không có sự thay đổi).

Ex: If we had more rain, our crops would grow faster.

=> Unless we had more rain, our crops wouldn’t grow faster.

If she doesn’t work harder, she will fail the exam.

=> Unless she works harder, she will fail the exam.

Bài tập với Unless

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. Mai will be here tomorrow unless her flight is delayed. (If not)
 2. Unless my sister is mistaken, she works for Nike. (If not)
 3. Her friend is going to leave his job unless he gets a pay rise. (If not)
 4. We won’t come unless she invites us. (If not)
 5. Linda wouldn’t have called him if she hadn’t come back. (Unless)
 6. Unless she listens carefully, she won’t understand what we spoke. (If not)
 7. Unless I clean my bedroom at the moment, my mother will take me shopping later. (If not)
 8. If his sister doesn’t come over, he will listen to a good song. (Unless)
 9. If my aunt doesn’t give me some money, I’ll buy a new mobiphone. (Unless)
 10. She won’t talk to me unless I apologize to her. (If not)

Đáp án

 1. Mai will be here tomorrow if her flight isn’t delayed.
 2. If my sister isn’t mistaken, she works for Nike.
 3. Her friend is going to leave his job if he doesn’t get a pay rise.
 4. We won’t come if she doesn’t invite us.
 5. Linda wouldn’t have called him unless she had come back.
 6. If she doesn’t listen carefully, she won’t understand what we spoke.
 7. If I don’t clean my bedroom at the moment, my mother will take me shopping later.
 8. Unless his sister comes over, he will listen to a good song.
 9. Unless my aunt gives me some money, I’ll buy a new mobiphone.
 10. She won’t talk to me if I don’t apologize to her.

Hi vọng với những kiến thức trên sẽ giúp hiểu hơn về cách dùng unless và cách chuyển từ if sang unless đúng cách trong Tiếng Anh. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, rất mong nhận được đóng góp ý kiến của giáo viên và học sinh.

Ngữ Pháp -