Cấu trúc Suggest cách dùng trong Tiếng Anh

Khi muốn “đề nghị ai đó làm việc nào đó” bạn sẽ nghĩ ngay đến Suggest, ngay sau đây các bạn sẽ tìm hiểu ngữ pháp về cấu trúc Suggestthường sử dụng trong Tiếng Anh để đề nghị làm việc gì đó. Cùng với đó là một số bài tập liên quan đến cấu trúc này. Mời các bạn theo dõi ngay bên dưới.

Nội dung bài viết

Tìm hiểu cấu trúc Suggest

Suggest là gì

Suggest (v) : gợi ý, đề nghị = recommend

Khi nào dùng Suggest

– Khi chúng ta muốn gợi ý, kiến nghị ý kiến với ai đó dùng cấu trúc Suggest.

– Trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày, cấu trúc của Suggest được dùng khá phổ biến.

Cách dùng

– Form: Suggest + N/NP ( Suggest + danh từ/cụm danh từ).

➔ Trong trường hợp dùng cấu trúc Suggest này, cụm danh từ đóng vai trò là tân ngữ.

Ex: I suggest a Japanese restaurant near the station for the party. (Tôi đề nghị một nhà hàng Nhật gần nhà ga cho bữa tiệc).

-Form: Suggest + that + clause (Suggest + that +mệnh đề).

➔ Khi sử dụng cấu trúc Suggest với ý không trang trọng có thể bỏ đi “that”.

Ex: Mary suggest (that) they go out to have lunch. She know a very good restaurant. (Mary đề nghị họ ra ngoài ăn trưa. Cô ấy biết một nhà hàng rất ngon).

*Note: Khi dùng cấu trúc Suggest, mệnh đề that theo sau là động từ nguyên mẫu không to.

– Form: Suggest + Ving…

➔ Cấu trúc Suggest dùng để diễn tả một hành động được đề cập tới nhưng không chỉ định cụ thể ai sẽ làm hành động đó.

Ex: My mother suggested going to the market. (Mẹ tôi đề nghị đi chợ).

-Form: Suggest + WH…

WH: Who, What, When, Where, How,…

Ex: Could you suggest where I might be able to buy a cute hat for my sister? (Bạn có thể gợi ý cho tôi địa điểm mua một chiếc mũ đáng yêu cho em gái tôi được không?)

-Form: Suggest + gerund

➔ Dùng để diễn tả hành động trong các trường hợp trang trong, nói chung chung.

➔ Suggest sử dụng nhiều trong văn viết hơn trong giao tiếp.

Ex: I suggest (your) selling that car. (Tôi đề nghị bán chiếc xe).

-Form: S + suggest + that + S + V…

➔ Suggest này dùng khi muốn khuyên một người hoặc một nhóm người một cách thẳng thừng.

Ex: I suggest Nam sell this house. (Tôi khuyên Nam bán ngôi nhà).

-Cấu trúc Suggest để nhắc nhở cần xem xét, cân nhắc làm điều gì đó.

Ex: The glove suggests that Minh was at the scene of the crime.( Chiếc găng tay cho thấy rằng Minh đã có mặt ở hiện trường vụ án).

-Cấu trúc Suggest dùng để gợi ý, nói bóng gió.

Ex: Pete didn’t tell her to leave. He only suggested it. (Pete không nói cô ấy rời đi. Anh ấy chỉ gợi ý điều đó).

Cấu trúc Suggest trong câu gián tiếp

Với Suggest trong câu gián tiếp dùng để đề nghị, rủ rê ai đó làm gì:

Form: S + suggest + Ving…

= S + suggest + (that) + S + Vinf + somebody + to Vinf…

Ex: Hoa said: “Why don’t we go for a picnic next week?” (Hoa nói: “Tại sao chúng ta không đi dã ngoại vào tuần tới nhỉ?”).

➔ Hoa suggested going for a picnic the next week.

= Hoa suggested that they go for a picnic the next week.

(Hoa đề nghị đi dã ngoại vào cuối tuần tới).

Viết lại câu với cấu trúc Suggest

Form: Shall we/ Let’s/ Why don’t we + Vinf…

= S + suggested + Ving +…

(Đề nghị cùng làm gì…)

Ex: Let’s go out for a walk. (Hãy ra ngoài đi bộ.)

= I suggested going out for a walk. (Tôi đề nghị nên ra ngoài đi bộ).

Lưu ý

– Khi đề nghị ai đó làm gì không dùng cấu trúc Suggest + tân ngữ + to Vinf…

– Cấu trúc Suggest = Cấu trúc Imply (ám chỉ).

– Suggest itself to somebody : chợt nảy ra điều gì đó.

=> Suggest với Recommend có nhiều điểm tương đồng, phân biệt Suggest với Recommend thế nào? xem ngay bài học về cấu trúc Recommend.

Xem thêm >>> Cấu trúc suggest trong tiếng Anh: công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

 

Bài tập

I. Sử dụng gợi ý và viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

 1. Frank has got a headache.

➔ I suggest ______________________________.

2. Minh is leaving his car outside the market. (lock/carefully)

➔ I suggest ______________________________.

3. Why don’t you watch more English film, Viet? (should)

➔ The teacher suggets _____________________.

4. They ate more vegetables and fruits.

➔ I suggest ______________________________.

5. Why don’t you ask him yourself.

➔ I suggest _____________________________.

II. Chia động từ

 1. My teacher suggests that I (read) _________ many English dictionaries.
 2. I suggest that he (play) ________ football after school.
 3. His boss suggested (tobe) ________ on time.
 4. My parents suggest wwe (get) ________ married as soon as possible.
 5. I suggested that they (invite) _______ their friend to the party.
 6. It’s so hot outside. They suggest (open) _______ the door.
 7. He suggests (help) _________ street and poor children.

III. Hoàn thành các câu sau

 1. My teacher/suggest/I/learn/harder/pass/next test.
 2. I/suggest/they/dinner/first/then/watch/film.
 3. doctor/suggest/rest/a bit.
 4. Sam/suggest/he/try/shop/M.A Road.
 5. We/suggest/she/meet/Frank’s.

Đáp án chi tiết

I. Viết lại câu không đổi nghĩa.

 1. I suggest Frank should get a headache.
 2. I suggest Minh lock his car outside the market carefully.
 3. The teacher suggests Viet should watch more English film.
 4. I suggest they should eat more vegetables and fruits.
 5. I suggest you should ask him yourself.

II. Chia động từ.

 1. read/should read (cấu trúc Suggest that + S + Vinf/should Vinf)
 2. play/should play (cấu trúc Suggest that + S + Vinf/should Vinf)
 3. being (suggest + Ving)
 4. get/should get (Suggest that + S + Vinf/should Vinf)
 5. invite/should invite (cấu trúc Suggest that + S + Vinf/should Vinf)
 6. opening (suggest + Ving)
 7. helping (suggest + Ving)

III. Hoàn thành các câu.

 1. My teacher suggests I learn harder to pass the next test.
 2. I sugget they have dinner first and then watch the film.
 3. The doctor suggested resting a bit.
 4. Sam suggested that he should try the shop on M.A Road.
 5. We suggested she meet up at Frank’s.

Cấu trúc Suggest với vô vàn cách sử dụng khác nhau, đa dạng, phong phú. Các bạn cần chú ý để vận dụng cấu trúc này thật tốt trong khi làm bài tập Tiếng Anh.

Ngữ Pháp -