Cấu trúc How long, câu hỏi với How long

Khi muốn hỏi ai đó về một khoảng thời gian hoặc bao lâu chắc chắn phải dùng đến How long, đây là câu hỏi thông dụng trong các cuộc hội thoại trong tiếng anh, chi tiết về cấu trúc how long cũng như một số câu hỏi thường gặp với how long sẽ có đầy đủ ở bài học bên dưới.

Nội dung bài viết

Cấu trúc How long

How long: bao lâu

1.Cách dùng How long

Trong Tiếng Anh, How long có những cách dùng phổ biến như sau:

– How long được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian người nào đó đã dành để làm việc gì.

– How long dùng để đặt câu hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó.

– Khi đặt câu hỏi với How long, thời gian đó thường là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc.

Xem thêm >>> Cấu trúc How long và cách dùng

 

2. Cấu trúc đặt câu hỏi với How long.

Form 1: How long + do/does/did + S + Vinf…?

➔ Cấu trúc How long ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. How long sẽ được dùng để đặt câu hỏi về thời gian người nào đó làm/ đã làm việc gì.

Ex: How long does she go to school? (Cô ấy đi đến trường mất bao lâu?)

Form 2: How long + have/has + S + Ved/PII…?

➔ Cấu trúc How long ở thì hiện tại hoàn thành và cũng có nghĩa tương tự với dạng 1 bên trên.

Ex: How long has it rained? (Trời đã mưa kéo dài bao lâu?)

Form 3: How long does it take + (O) + to Vinf…?

➔ Cấu trúc How long mang nghĩa Ai đó mất bao lâu để làm việc gì. Cấu trúc How long chỉ khoảng thời gian của một hành động.

Answer: It takes + (O) + time + to Vinf,,,

(Ai đó mất … thời gian để làm…)

Ex: How long does it take to get to Ho Chi Minh City by plane?

(Mất bao nhiêu thời gian để đi tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay?)

It takes 2 hours to get to Ho Chi Minh City by plane.

(Mất 2 tiếng để đi tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay).

3. Một số mẫu câu hỏi với How long.

a. Câu hỏi với How long về độ dài của vật.

How long was the birthday dress?

(Chiếc váy sinh nhật dài bao nhiêu?)

It was really very short.

(Nó thực sự rất ngắn).

b. Câu hỏi với How long về khoảng thời gian.

– How long has Jim been a lawyer? – About 4 years.

(Jim trở thành một luật sư mất bao lâu? – Khoảng 4 năm.)

-How long have you learning English? – I have been learning English for 7 years.

(Bạn đã học Tiếng Anh bao lâu rồi? – Tôi đã đang học Tiếng Anh được khoảng 7 năm).

-How long has Kin been waiting? – Only for a minute/ An hour.

(Kin đã đang đợi bao lâu rồi? – Chỉ khoảng 1 phút/ Một tiếng).

c. Câu hỏi How long với cấu trúc How long does it take…?

How long does it take her to speak English fluently? – It takes her 2 years to speak English fluently.

(Cô ấy đã dành thời gian bao lâu để nói thành thạo Tiếng Anh? – Cô ấy mất 2 năm để nói thành thạo Tiếng Anh).

Xem thêm >>> Cấu trúc How long và cách dùng

Nắm được cách dùng how long sẽ giúp bạn đặt ra các câu hỏi trong hội thoại chính xác. Chúc các bạn học tốt tiếng Anh.

Ngữ Pháp -