Nội dung, ý nghĩa bài thơ Đi đường

Bài thơ Đi đường là một sáng tác của Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian bị địch bắt tù đày, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời hoạt động của Người. Em hãy nội một số ý chính về nội dung và ý nghĩa của bài thơ Đi đường này.

I. Tác giả tác phẩm

Hồ Chí Minh hoạt động chính trị, lãnh tụ vị đại của dân tộc Việt Nam, không chỉ vậy Bác còn là nhà văn lớn của nền văn học nước nhà.

Bài thơ Đi đường nằm trong số những bài thơ trong tập Nhật ký trong tù của tác giả Hồ Chí Minh sáng tác trong thời gian bị giam ở Trung Quốc.

Xem thêm >>> Soạn bài Nội dung, ý nghĩa bài thơ Đi đường

 

II. Hoàn cảnh sáng tác

Vào năm 1942, Nguyễn Ái Quốc sang Trung Quốc dự định liên hệ lực lượng kháng chiến, tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế. Khi đến Túc Vinh, Trung Quốc thì bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Thời gian này Bác bị giam cầm di chuyển từ nhiều nhà lao khác nhau. Cũng trong thời gian đó bác sáng tác bài thơ “Đi đường”, đây là bài thơ nằm trong tập Nhật kí trong tù nổi tiếng.

II. Nội dung, ý nghĩa bài thơ Đi đường

Nội dung: Bài thơ Đi đường nói đến hành trình leo núi vượt qua nhiều ngọn núi cao vất vả, gian lao, con người chinh phục thiên nhiên và trở thành trung tâm của bài thơ. Khi đã vượt qua tất cả con người đứng trên đỉnh núi sẽ quan sát được mọi thứ, tầm nhìn được mở rộng.

Ý nghĩa: Đi đường là bài thơ có nhiều lớp nghĩa khác nhau. Nghĩa đen kể về hành trình leo núi cùng với đó là những thử thách, chông gai khi leo núi để lên đỉnh. Thành quả đó là chinh phục ngọn núi và thu mọi cảnh vật vào tầm mắt.

Nghĩa bóng ý muốn nói khi bắt đầu con đường cách mạng của dân tộc sẽ gặp phải nhiều khó khăn, chông gai. Nhưng với sự quyết tâm, kiên trì cùng những nỗ lực rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Sự nghiệp cách mạng nhất định thắng lợi.

Lớp 8 -