Tóm tắt, bố cục Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

Hướng dẫn các em chia bố cục bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới chương trình Văn 9 và tóm tắt nội dung văn bản của tác giả Vũ Khoan.

1. Tác giả, tác phẩm

Vũ Khoan từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ thương mại, từng làm Phó thủ tướng chính phủ.

Bài viết Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ đã được đăng trên tạp chí Tia sáng (2001), in vào tập Một góc nhìn của tri thức, NXB Trẻ, vào năm 2002. Bài viết ra đời trong thời điểm nước ta chuẩn bị hội nhập với quốc tế.

Xem thêm >>> Soạn bài Tóm tắt, bố cục Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới

 

2. Bố cục Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ

Văn bản được chia làm 3 phần

– Phần 1 từ đầu đến “thiên niên kỷ mới”: tác giả đã nêu lên luận điểm chính.

– Phần 2 tiếp theo cho đến “kinh doanh và hội nhập”: Bình luận, phân tích luận điểm bằng hệ thống các luận cứ.

– Phần 3: tiếp theo cho đến hết. Nêu lên nhiệm vụ của giới trẻ nước nhà trong quá trình hội nhập.

3. Tóm tắt văn bản

Khi mà nền kinh tế tri thức phát triển, vai trò con người càng nổi bật. Trong thế kỷ trước, nước ta đã đạt những thành quả lớn, sang thế kỷ mới nhiệm vụ cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Việc chuẩn bị hành trang về tri thức, khoa học, công nghệ, tư tưởng cực kỳ quan trọng.

Bối cảnh của thế giới nền khoa học công nghệ phát triển cùng với việc hội nhập sâu rộng giữa các nước, vì vậy nhiệm vụ của đất nước đó là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiếp cận nền kinh tế tri thức, giúp kinh tế nước nhà thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Từ gắn vai trò trách nhiệm của con người với thực tế lịch sử, kinh tế đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế tác giả nói đến điểm mạnh, điểm yếu của con người nước ta rất thực tế và chính xác.

Với trình tự lập luận chặt chẽ kết hợp các luận cứ, thái độ đánh giá khách quan giúp người đọc hiểu rõ được vai trò quan trọng của con người trong chuẩn bị hành trang đầy đủ để vào thế kỷ mới, đồng thời thấy rõ các mục tiêu quan trọng và nhiệm vụ trong giai đoạn mới cần phải đạt được.

Lớp 9 -